top of page

Verwerkersovereenkomst / Privacy Beleid

​1. Algemeen
in deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
 

1.1 Algemene voorwaarden:
de Algemene voorwaarden van de Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaken.

1.2 Verwerker

Pegasus Uitvaartzorg B.V., alsmede de aan haar gelieerde (recht-) personen hieronder uitdrukkelijk begrepen maar niet uitsluitend Pegasus Uitvaartzorg B.V

1.3 Gegevens

De persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.
 

1.4 Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens de Verantwoordelijke.

1.5 Overeenkomst

Elke afspraak tussen ‘de Opdrachtgever en Pegasus Uitvaartzorg B.V.  ‘de Verwerker’ tot het verrichten van Werkzaamheden door de Verwerker ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.6 Verantwoordelijke

De Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.7 Werkzaamheden

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid Verwerkersovereenkomst

2.1

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van 'de Overeenkomst' met 'de Opdrachtgever' door Verwerker worden verzameld voor de Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.

 

2.2

Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van Gegevens betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen, zoals omschreven in Annex 1.

 

2.3

Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

 

2.4

Dit is een Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 25 mei 2018), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze verwerkersovereenkomst is ten opzichte van de Verantwoordelijke bindend door de Verwerker.

 

2.5

Deze verwerkersovereenkomst maakt, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

3. Reikwijdte verwerkersovereenkomst

3.1

Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven. Annex 1 in de overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst.

 

3.2

Verwerker verwerkt Gegevens uitsluitend in de overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1.

 

3.3

De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.

 

3.4

Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

4. Geheimhouding

4.1

Verwerker en de personen die in dienst zijn van de Verwerker, dan wel werkzaamheden voor hem verrichten voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van de Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

4.2

Verwerker en de personen die in dienst zijn of opdracht verkrijgen van de Verwerker, dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak noodzakelijk tot mededeling voortvloeit.

5. Geen verdere verstrekking

5.1

Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker daartoe vooraf schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van de Verantwoordelijke of op grond van dwingend rechterlijke regelgeving daartoe verplicht is of wordt. Indien Verwerker op grond van dwingend rechterlijke regelgeving verplicht is Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.

6. Beveiligingsmaatregelingen

6.1

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

- Toestemming van: 'de erfgenamen' anders 'opdrachtgever uitvaartregeling'.

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen wettelijke verplichting.

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

6.2

De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding (Firewall) verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database/server bij EULOGICA in de cloud.

7. Gegevens

De Verantwoordelijke laat de Verwerker van de volgende Gegevens door Verwerker verwerken in het kader van de opdracht.

Gegevens

(1) Naam

(2) Adres

(3) Postcode en woonplaats

(4) Geboortedatum

(5) Telefoonnummer(s)

(6) E-mail adres(sen)

(7) Geslacht

Doeleinden

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

(1) De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht verstrekt aan Verwerker alsmede de daarvan afgeleide opdracht(en).

(2) Het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker.

(3) De hosting, ook door een sub-verwerker: drukkerij / dagblad(en) / gemeente(n) / crematoria / begraafplaats(en) / parochie('s)

(4) Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, doch maximaal voor de duur van 10 jaar, welke de Belastingdienst ons als uitvaartondernemer verplicht.

Categorieën van betrokkenen

De Gegevens die verwerkt worden betreffende tenminste de volgende categorieën van betrokkenen:

(1) Verantwoordelijke;

(2) Werknemers van Verantwoordelijke (indien van toepassing);

(3) Derden die in relatie staan tot Verantwoordelijke (indien van toepassing);

Klachtrecht

Klachten kunnen gediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

bottom of page